Certificates:

  1. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) – Bumiputra and Class A
  2. Construction Industry Development Board (CIDB)
  3. Ministry of Finance (MOF) – Bumiputra
  4. Ministry of Finance (MOF) – Kod Bidang / Code of Supply
  5. DIN EN ISO 9001 : 2000